Αναβοσβήνει η λυχνία LED στην πρόσοψη της τηλεόρασης;